Blog

Gatsby cz. 8 - menu RWD z Hamburgerem

Data publikacji: 2022-05-23

Stały adres serii wpisów o Gatsbym - /blog/gatsby

Wstęp

Omówię tutaj jeden z podstawowych i często sprawiających problemy elementów strony WWW - menu. Wpis ten jest przeniesieniem treści z wpisu z sąsiedniego cyklu Frontend - menu RWD z Hamburgerem i dotyczą go wszystkie zastrzeżenia opisane tam we wstępie:

 • założenie budowy bottom up, czyli podstawą jest rozdzielczość mobilna, dlatego Hamburger jest niezbędny
 • minimalny kod, sama mechanika menu i nic więcej
 • dlatego też zakładam tylko dwa zakresy rozdzielczości i jeden breakpoint

Omówione tutaj zostaną trzy podstawowe rodzaje menu:

 • zwykłe płaskie menu
 • Dropdown Menu
 • Mega Menu, czyli menu składające się z bloków zajmujących najczęściej całą szerokość ekranu, które zawierają wiele odnośników, często również tekst i elementy graficzne

useState i styled components

Do utworzenia relacji Hamburger CSS będziemy potrzebowali hooka stanu, czyli useState z Reacta oraz styled components, które umożliwiają przełączanie właściwości propsami.

Weźmy poniższy najprostszy przykład takiego mechanizmu:

import React, {useState} from "react"
import styled from "styled-components"

const StyledDiv = styled.div`
width:25rem;
height: 5rem;
background-color:${props => (props.red ? "green" : "red") }
`;

const StateButton = ()=>{

  const [open, setOpen] = useState(true)
  const check = () => setOpen(!open)

  return (
    <>
<div>
<button onClick={()=>check()}>click me; actual state is: {open ? "true" : "false"}</button>
{open? <StyledDiv red /> : <StyledDiv />}
</div>
</> )
}

export default StateButton;
 • W pierwszych dwóch liniach (1-2) importujemy najpierw hook useState, a potem styled components.
 • Stan, którego będziemy używać to boolean (12).
 • Przełącznik, w tym wypadku button (18), ale może to być dowolny tag, ma przypisaną do kliknięcia funkcję zmieniająca stan na przeciwny. Żebyśmy widzieli jego wartość i zmiany wewnątrz tego przycisku znajduje się operator warunkowy (ternary), który wartość tego stanu wyświetla.
 • Takim samym operatorem wyświetlamy stylowany div (19); z tym że ma on tutaj dwie wersje i zależnie od wartości stanu albo ma propsa "red", albo nie.
 • Dopiero w definicji stylu zamiast zwykłej właściwości CSS mamy JS z kolejny operatorem warunkowym (7), który zwraca do CSS wartość CSS zależną od propsa.

Więc wygląda to tak, że przełączamy stan operacją użytkownika, zależnie do niej wyświetlamy element z propsem lub bez i ten props decyduje o właściwości CSS. Tak będzie działać nasz Hamburger.

Zacznijmy od najprostszego menu, zwykłej belki nawigacyjnej składającej się z listy odnośników w elemencie nav. Będzie to komponent menu.js.

/src/components/menu.js

import React from 'react';
import { Link } from "gatsby"

const Menu = () => {
  return (<nav className="menu-container">
    <ul>
      <li><Link to="/">Home</Link></li>
      <li><Link to="/articles">Articles</Link></li>
      <li><Link to="/about">About us</Link></li>
      <li><Link to="/contact">Contact</Link></li>
    </ul>
  </nav>)
}

export default Menu

Przykładowy CSS dla tego komponentu wygląda tak:

.menu-container ul {display: flex; flex-direction: column; padding-left:0; list-style-type: none; margin:0;}
.menu-container ul li {flex:1;}
.menu-container ul li a {display:block; text-align: center; text-decoration: none;}
.menu-container ul li a:hover {background-color: gold; text-decoration: underline;}

@media (min-width: 800px) {
  .menu-container ul {flex-direction: row;}
}

Jest to podstawowe, typowe stylowanie menu w modelu CSS Flexbox zapewniające układ pionowy w małych rozdzielczościach i poziomy w większych. Zaleta jest prostota oraz to, że zawsze są widoczne wszystkie elementy tego menu. Natomiast wada jest zajmowanie miejsca w pionie, co zmusza użytkownika do przewinięcia w dół, co więcej podczas przewijania można niechcący uruchomić element menu i przejść na przypadkową stronę, zamiast zobaczyć co jest poniżej.

Hamburger

Żeby uniknąć tych problemów, wprowadzono menu Hamburger, które zajmuje tylko prostokąt w rogu ekranu. Potrzebny będzie dodatkowy komponent, do którego zaimportujemy powyższe menu. Czyli będzie to wrapper zapewniający odpowiednie zachowanie. Przedstawione tutaj rozwiązanie zaczerpnąłem z artykułu "Gatsby Navigation using Styled Components and useState hook" znajdującego się na blogu Wojciecha Snopkowskiego. Trochę go zmieniłem.

Wymogi:

Styled Components trzeba dodać do gatsby-config.js. Szczegóły są opisane we wpisie Gatsby cz. 3 - CSS.

Tak wygląda komponent hamburgera:

/src/components/hamburger.js

import React, { useState } from "react"
import styled from "styled-components"
import Menu from "./menu"

const Navigation = styled.nav`
@media (max-width: 699px) {
  position: absolute;
  height: 2rem;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  left: 0;
      }
`

const Toggle = styled.div`
 display: none;
 height: 100%;
 cursor: pointer;
 padding: 0 10vw;
 background-color: #ddc;

 @media (max-width: 699px) {
  padding-left:1rem;
  display: flex;
 }
`

const Navbox = styled.div`
 display: flex;
 flex-direction: column;
 height: 100%;

 @media (max-width: 699px) {
  position: absolute;
  width: 100%;
  justify-content: flex-start;
  transition: all 0.3s ease-in;
  left: ${props => (props.open ? "-100%" : "0")};
  & h2, h3, ul {font-size:1.3rem; }
  & a:hover {background-color: rgba(251, 251, 251, 0.3); color:#eec;}
 }
`

const Hamburger = styled.div`
 background-color: #ccc;
 width: 30px;
 height: 3px;
 transition: all 0.3s linear;
 align-self: center;
 position: relative;
 transform: ${props => (props.open ? "rotate(-45deg)" : "inherit")};

 ::before,
 ::after {
  width: 30px;
  height: 3px;
  background-color: #ccc;
  content: "";
  position: absolute;
  transition: all 0.3s linear;
 }

 ::before {
  transform: ${props => props.open ? "rotate(-90deg) translate(-10px, 0px)" : "rotate(0deg)"};
  top: -10px;
 }

 ::after {
  opacity: ${props => (props.open ? "0" : "1")};
  transform: ${props => (props.open ? "rotate(90deg) " : "rotate(0deg)")};
  top: 10px;
 }
`

const MenuHamburger = () => {
  const [navbarOpen, setNavbarOpen] = useState(false)

    const closeExpanded = () => {
   if (window.visualViewport.width>799) {
    setNavbarOpen(false);
       }
  }
window.addEventListener('resize', closeExpanded);
  
  return (
    <Navigation className="menu-hamburger">
      <Toggle onClick={() => setNavbarOpen(!navbarOpen)} >
{navbarOpen ? <Hamburger open /> : <Hamburger />}
      </Toggle>
      {navbarOpen ? (<Navbox onClick={() => setNavbarOpen(false)}> <Menu /> </Navbox>
      ) : (
<Navbox open> <Menu /> </Navbox>)}
    </Navigation>
  )
}
export default MenuHamburger

Po kolei:

 • Na samym początku pliku mamy importy: React z hookiem useState (1), Styled Components (2).
 • Stan boolean navbarOpen ustawiony na false i metoda zmieniającą setNavbarOpen (78).
 • Kontener Hamburgera (88-90; stylowany div Toggle) ma na kliknięcie przypisaną funkcję zmieniającą stan. Kontener z Hamburgerem jest widoczny tylko w małej rozdzielczości. Poniżej mamy dwa operatory warunkowe:
 • Pierwszy operator warunkowy (89), we wnętrzu Toggle zależnie od stanu wyświetla Hamburger z propsem open, lub bez niego. Jeżeli stan jest 'true', Hamburger posiada propsa open, jeżeli stan jest false, nie ma go.
 • Drugi operator warunkowy (91-93) wyświetla menu, również zależnie od stanu hooka - ma on props open lub nie. Div (Navbox) zawierający menu, który mając stan 'false', znajduje się poza ekranem, a kiedy stan zmienia się na 'open', wyjeżdża zza lewej krawędzi ekranu. Kolejne kliknięcie zmienia stan na false (91), co zapewnia płynne działanie w Landing Page oraz w sytuacji, jeśli klikniemy link podstrony aktywnej. A jak logiczny stan komponentu zmienia jego wygląd? Dokładnie tak samo, jak w opisanym powyżej elemencie Hamburger. Jeżeli stan jest 'true' (91), nie ma propsa open, a jeżeli stan jest 'false', jest props open (94).
 • CSS Styled Components: w elementach Hamburger i Navbox widzimy powyższe propsy użyte jako stany logiczne dla operatorów warunkowych sterujących wyglądem tych elementów (52, 65, 70, 71). Elementy wizualne Hamburgera, czyli te trzy kreski to div z dwoma pseudoelementami CSS (kreski dolna i górna). Podobnie wygląda to w przypadku Navboxa, tutaj również mamy 'transition' z tym samym czasem i pozycja 'left' (39), która zależnie od propsa wynosi -100% lub 0.
 • Efekt: Każde kliknięcie w Hamburger zmienia stan na przeciwny, a wizualnie oddane jest to trzema równoległymi kreskami, kiedy hamburger jest zamknięty i iksem, kiedy jest otwarty. Analogicznie zależnie od tego samego stanu kontener menu albo jest poza lewą krawędzią, albo zajmuje 100% szerokości widoku.
 • Płynność animacji zapewnia 'transition: all 0.3s linear;' (49, 61)
 • Przy każdym resizie okna przeglądarki wykonuje się funkcja closeExpanded (79-84), która przy większej rozdzielczości zmienia stan na false. W ten sposób rozwinięcie menu nie jest zapamiętywane.

Najbardziej typowym rozwiązaniem dla rozwijanego menu jest umieszczenie listy wewnątrz elementu listy nadrzędnej z właściwością display: none;. W wyniku akcji na elemencie nadrzędnym (kliknięcie lub najechanie) następuje zmiana na display:block.

Wygląda to tak:

/src/components/menu-dropdown.js

import React from 'react';
import { Link } from "gatsby"
import "./menu-dropdown.css"

const Menu = (props) => {
  
  return (<nav className="menu-container">
    <ul>
      <li onClick={(e) => props.handlesubmenu(e)}><Link to="#" >Home</Link>
       <ul>
        <li><Link to="/article1">Article 011</Link></li>
        <li><Link to="/article2">Article 012</Link></li>
        <li><Link to="/article3">Article 013</Link></li>
        <li><Link to="/article4">Article 014</Link></li>
       </ul>
      </li>
      <!-- rest of menu -->
    </ul>
   </nav>)
}

export default Menu

Jak widać jest to prosty w budowie JSX z jedną funkcją importowaną z komponentu nadrzędnego (5) - ta funkcja będzie zarządzać zachowaniem submenu w małych rozdzielczościach. Umieszczona jest w elemencie 'li' (9), dlatego że 'a' (czyli 'Link' w tym wypadku) będzie miał wyłączoną akcję.

Natomiast CSS może wyglądać tak:

/src/components/menu-dropdown.css

.menu-container ul {display: flex; flex-direction: column; padding-left:0; list-style-type: none; margin:0;}
.menu-container > ul li {flex:1;}
.menu-container > ul > li > a {pointer-events: none;}
.menu-container > ul > li:hover > a { background-color: #ffa;}
.menu-container > ul li a {display:block; text-align: center; text-decoration: none;}
.menu-container > ul li a:hover {background-color: gold; text-decoration: underline;}
.menu-container > ul ul {display:none;} 

@media (max-width: 799px) {
  .menu-container > ul ul.open {display:flex; flex-direction: column; }
}

@media (min-width: 800px) {
  .menu-container ul {flex-direction: row;}
  .menu-container > ul > li:hover ul {display:flex; flex-direction: column;} 
}

Powyższe reguły są podobne do poprzednich, ale różnice zapewniają:

 • niewyświetlenie listy podrzędnej w małej rozdzielczości przez display: none (7)
 • dodatkowo, ponieważ nie chcemy mylić użytkownika zachowaniem kursora, wyłączamy akcję w odnośniku menu nadrzędnego (3), nie prowadzi on donikąd, jest tylko triggerem (spustem) dla pokazania / ukrycia menu podrzędnego (submenu) - w dużej rozdzielczości przez najechanie kursorem, w małej przez kliknięcie
 • tak naprawdę, ponieważ wyłączyliśmy akcję na tym odnośniku, właściwym triggerem jest jego rodzic, czyli element 'li' (15)
 • najważniejsza dla małych rozdzielczości jest reguła, która wyświetla submenu po otrzymaniu przez niego klasy 'open' (10), to właśnie manipulacja tą klasą za pomocą JS będzie decydować o działaniu menu

Tutaj warto zauważyć, że nadal mamy podział modułów. W osobnym pliku jest moduł Menu i jest on importowany do modułu Hamburgera, który jest końcowym modułem nawigacyjnym umieszczonym w module Layout. Można wszystko wsadzić do jednego pliku, ale trzymanie tych modułów osobno sprawia, że kod jest bardziej przejrzysty i łatwiejszy w modyfikacji. Ponadto jak widać, w module menu jest funkcja, która mogła zostać tam umieszczona bezpośrednio, ale importuję ją z Hamburgera. Po prostu wolę, żeby cała akcja JS była w jednym miejscu.

Jak więc będzie wyglądać moduł Hamburgera? Jak bardzo zmieni się w porównaniu z poprzednim? Niewiele.

/src/components/hamburger-dropdown.js

// rest of component above

const MenuHamburger = () => {
  const [navbarOpen, setNavbarOpen] = useState(false)
  const MenuHTML = document.getElementsByClassName('menu-container')

  const closeAllOpen = () => {
   for (let i=0; i < MenuHTML[0].children[0].children.length; i ++) {
    MenuHTML[0].children[0].children[i].children[1].classList.remove('open')     }
   }

  const handleMenu = (e) => {
   setNavbarOpen(!navbarOpen)   
   if (!navbarOpen) { closeAllOpen() }
  }

  const handleSubmenu = e => {   
    if (e.target.children[1].classList.contains("open")) { e.target.children[1].classList.remove("open"); return;}
    closeAllOpen();
    e.target.children[1].classList.add("open")
   }

  const closeExpanded = () => {
   if (window.visualViewport.width>799) {
    setNavbarOpen(false);
    closeAllOpen();
   }
  }

window.addEventListener('resize', closeExpanded);
  
  return (
    <Navigation className="menu-hamburger">
      <Toggle onClick={() => handleMenu()} >
{navbarOpen ? <Hamburger open /> : <Hamburger />}
      </Toggle>
      {navbarOpen ? (<Navbox> <Menu handlesubmenu={handleSubmenu} /> </Navbox>
      ) : (
<Navbox open> <Menu /> </Navbox>)}
    </Navigation>
  )
}
export default MenuHamburger

Wszystkie zmiany to dwie dodatkowe funkcje JS oraz umieszczenie jednej z nich w propsie komponentu Menu.

 • Funkcją, która prawie nie ulega zmianie, jest 'closeExpanded' (23-30) - odpowiada ona za "zapominanie", czy też może dokładniej za czyszczenie stanu menu w momencie przejścia do wyższej rozdzielczości.
 • Funkcją, która była poprzednio, ale tym razem została wydzielona do osobnego bloku, jest 'handleMenu' (12-15).
 • Nową funkcją, która zostaje eksportowana w propsie do komponentu Menu, jest 'handleSubmenu' (17-21), która zarządza klasą '.open' w submenu. W przeciwieństwie do innych używa zdarzenia 'event' - po prostu musimy wiedzieć skąd, z którego elementu menu przyszło zdarzenie. Na początku sprawdza, czy dany element ma przydzieloną klasę '.open' jeśli tak to ją odbiera i kończy funkcję (18). Potem kiedy już wiadomo, że dany element nie ma jeszcze klasy '.open', czyli ma zostać mu przydzielona, najpierw odbiera ją wszystkim (19), a potem przydziela temu, z którego przychodzi zdarzenie (20).
 • Dodatkowo, żeby nie powtarzać wszędzie tego samego kodu, jest funkcja 'closeAllOpen' (7-10), która odbierając wszystkie przydzielone klasy '.open' zamyka wszystkie submenu. Jest obecna we wszystkich trzech poprzednio wymienionych funkcjach i to właśnie jej obecność różni 'closeExpanded' od poprzedniej wersji i wymusza wydzielenie 'handleMenu' do osobnego bloku. Przy okazji skraca również 'handleSubmenu'.

Mega Menu

Specyficznym rodzajem rozwijanego menu jest tzw. Mega Menu, czyli Dropdown, którego blok zajmuje całą szerokość bloku treści.

Żeby dla powyższego przykładu uzyskać taki efekt, trzeba wprowadzić dwie zmiany w CSS:

 • element submenu powinien mieć właściwości position: absolute; left:0; width: 100%;, które zapewniają właściwą pozycję i wielkość
 • rodzic powinien mieć position:relative;, dlatego że w ogóle powinien mieć zdefiniowaną właściwość position inną niż domyślna 'static', a 'relative' tak naprawdę niczego tu nie zmienia, więc jest neutralna

Trzeba pamiętać, że dotychczas mieliśmy do czynienia tylko z menu nawigacyjnym, a więc wszystko to były listy odnośników. W przypadku MegaMenu poszczególne moduły submenu to mogą być ilustracje, formularze, teksty, cokolwiek. Tak więc kontener submenu nie może być, jak dotąd, listą nieuporządkowaną. Będzie to neutralny div z klasą '.submenu-container' i w nim będą się znajdowały poszczególne elementy blokowe submenu.

W tym wypadku dla uproszczenia przyjmijmy, że nadal to są menu, czyli listy z odnośnikami i taki moduł Menu może wyglądać tak:

import React from 'react';
import { Link } from "gatsby"
import "./menu-megamenu.css"

const TestMenu = (props) => {
  
  return (<nav className="menu-container">
    <ul>
      <li onClick={(e) => props.handlesubmenu(e)}><Link to="#" >Home</Link>
      <div className='submenu-container'>
        <ul>
          <li><Link to="/article111">Article 111</Link></li>
          <li><Link to="/article112">Article 112</Link></li>
          <li><Link to="/article113">Article 113</Link></li>
          <li><Link to="/article114">Article 114</Link></li>
        </ul>
        <ul>
          <li><Link to="/article121">Article 121</Link></li>
          <li><Link to="/article122">Article 122</Link></li>
          <li><Link to="/article123">Article 123</Link></li>
          <li><Link to="/article124">Article 124</Link></li>
        </ul>
        <ul>
          <li><Link to="/article131">Article 131</Link></li>
          <li><Link to="/article132">Article 132</Link></li>
          <li><Link to="/article133">Article 133</Link></li>
          <li><Link to="/article134">Article 134</Link></li>
        </ul>
      </div>
    </li>
    {/* rest of component */}

Czyli jak widzimy nic tu poza kontenerem (10) i blokami submenu się nie zmieniło.

Jak widać, importujemy inny plik CSS, czyli tam również zaszły pewne zmiany. Również nie są wielkie:

.menu-container ul {display: flex; flex-direction: column; padding-left:0; list-style-type: none; margin:0; position:relative;}
.menu-container > ul li {flex:1;}
.menu-container > ul > li > a {pointer-events: none;}
.menu-container > ul > li:hover > a {background-color: #ffa;}
.menu-container > ul li a {display:block; text-align: center; text-decoration: none;}
.menu-container > ul li a:hover {background-color: gold; text-decoration: underline;}
.menu-container > ul div.submenu-container {display: none; position: absolute; left: 0; width: 100%;} 

@media (max-width: 799px) {
  .menu-container > ul div.open {display:flex; flex-direction: column; position: relative;}
}

@media (min-width: 800px) {
  .menu-container ul {flex-direction: row;}
  .menu-container > ul > li:hover div.submenu-container {position:absolute; display:flex; flex-direction: column;} 
}

Przeanalizujmy po kolei. Tak jak wspomniałem na początku dwie podstawowe zmiany w CSS to:

 • position: relative; dla rodzica (1)
 • i trzy główne właściwości (position: absolute; left: 0; width: 100%;) dla kontenera submenu (7), którym do tej pory była podrzędna lista nieuporządkowana, w tym wypadku jej miejsce zajął 'div.submenu-container'.

Co jeszcze warto zauważyć, to właściwość position: relative; dla kontenera submenu w małej rozdzielczości (10). Dzięki temu kontener zachowuje się poprawnie jako element akordeonu, jego rozwinięcie nie zasłania następujących po nim elementów menu, a tylko je przesuwa niżej.

No dobrze, a co z samym Hamburgerem, jakie zajdą z nim zmiany? Otóż żadne. Można zastosować dokładnie ten sam moduł Hamburgera.

TODO

Co jeszcze można zrobić?

Przede wszystkim ostylować menu. Te reguły, które tutaj wstawiłem miały na celu wyłącznie prezentację działania mechanizmu.

Po drugie i jest to znacznie poważniejsze zadanie - zapewnienie animacji / spowolnienia działania submenu. Niestety wyświetlanie / chowanie submenu dokonywane jest tu za pomocą zmiany atrybutu 'display' a on nie podlega animacji przez 'transition'. Uważam, że bez wyjaśnienia tego niniejszy wpis nie jest kompletny.

No i w końcu sam sposób, w jaki dokonywana jest akcja na menu w Hamburgerze. Na pewno można zrobić to bardziej 'react way', np. wyłącznie przez zarządzanie stanem i nawet tak próbowałem na początku zrobić. Ale po pierwsze manipulacja powiązanymi stanami nie jest taka prosta, a po drugie przedstawiony tu sposób, choć może nie jest optymalny - jest prosty i działa uniwersalnie, tak samo dla Dropdown Menu, jak i Mega Menu.

Odnośniki