Express

Szybki, minimalistyczny framework Node.js. Przyspiesza pisanie aplikacji.

Instalacja

Express.js można zainstalować w wybranym katalogu na dwa sposoby: tradycyjnie w dwóch krokach:

 npm i express -S

Potem (--no-view: instalacja bez szablonów; --view=pug jeżeli jako szablon wybieramy pug; --git: jezeli chcemy automatycznie utworzyć repozytorium git; nazwa katalogu jest opcjonalna, jeżeli nie zostanie podana, użyty zostanie bieżący)

 express --no-view --git nazwa_projektu_i_katalogu

Można też użyć generatora, który automatycznie utworzy standardowy szkielet aplikacji: Express application generator

 npx express-generator

W obu przypadkach aplikacja powstanie bezpośrednio w bieżącym katalogu. Otrzymamy informacje o tym, że w przyszłych wydaniach jade nie będzie domyślnym szablonem widoków, listę wygenerowanych katalogów i plików oraz instrukcję jak dokończyć instalację.

Niezależnie od wybranej metody, po instalacji w celu zainstalowania wszystkich zależności:

 npm install

Które na podstawie package.json dociągnie moduły. Jeżeli widzimy komunikat "run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details" to - oczywiście należy się do niego zastosować. Potem uruchomienie aplikacji

 DEBUG=express:- npm start

Tutaj widzimy połączone dwa polecenia, pierwsze można wydać tylko raz, potem wystarczy już sam npm start. ak wygląda zalecana w dokumentacji struktura po zakończeniu instalacji.

 .
 ├── app.js
 ├── bin
 │ └── www
 ├── package.json
 ├── node_modules
 ├── public
 │ ├── index.html
 │ ├── images
 │ ├── javascripts
 │ └── stylesheets
 │ └── style.css
 ├── routes
 │ ├── index.js
 │ └── users.js
 └── views
 ├── error.pug
 ├── index.pug
 └── layout.pug
 
 7 directories, 9 files

Jeżeli wszystko jest ok, tzn. widzimy stronę pod adresem localhost:3000 ; to zatrzymujemy serwer (Ctrl + C) i git init; .gitignore dla node_modules, można podpiąć repo githuba.

Może się zdarzyć, że nie uruchomi się dając komunikat o zajętym porcie i jeśli nie dają rezultatu "lsof -i :3000" i "killall -9 node" to możemy ustawić inny port tak jak to zaleca stackoverflow:

 app.set("port", process.env.PORT || 3001);

Generator domyślnie instaluje Express.js z szablonami jade (choć coraz wyraźniej informuje, że przejdzie na pug), jeżeli chcemy zmienić na pug to, najpierw trzeba pug zainstalować, a potem:

 express --view=pug

Kolejną zmianą, którą warto dokonać na początku jest zainstalowanie nodemona, który jak sama nazwa wskazuje jest demonem Node, restartującym serwer po każdej zmianie w monitorowanych plikach. Dzięki temu praca jest płynna i możemy na bieżąco obserwować wyniki działań.

Tak utworzony, gotowy do dalszej pracy katalog zajmuje trochę ponad 10 MB.

Start

Odpowiedź (route) serwera składa się z elementów:

 • Nazwa aplikacji (app)
 • Metoda HTTP (np. get, post, all)
 • W nawiasie:
  • Ścieżka
  • Funkcja

Przykład:

 app.get("/", ()=>{res.send(req.ip)});

Potem w pliku App.js (główny plik ustawień aplikacji, przyjęta domyślna nazwa) - obiekt app stworzony na bazie funkcji express:

 const express = require("express");
 const app = express();
 const port = 3001;

Nasłuchiwanie:

 app.listen(port, "127.0.0.1", () => {
  console.log("server is listening at port: " + port);
 });

Odpowiedź:

 app.get("/", (req, res) => {
  console.log(req.ip, port);
  res.write(req.ip,);
  res.write(req.path);
  res.end();
 });

Uruchomić serwer można przez "node app.js" - w katalogu aplikacji. Jeżeli chcemy używać npm start lub nodemon (nodemon ./bin/www) co jest najwygodniejsze bo tego nie trzeba restartować z każdą zmianą to musimy na końcu app.js zadeklarować eksport.

 module.exports = app;

Obiekt Request (req)

Obiekt Request parametry w callbacku każdego zdarzenia, każde zapytanie HTTP. Przykładowe:

 • req.hostname nazwa hosta, serwera na którym uruchomiona jest aplikacja
 • req.ip adres IP klienta
 • req.ips tablica dotychczasowych adresów, oryginalny
 • req.method która metoda HTTP przydatne przy ALL, domyślna to get
 • req.url z Node.js
 • req.originalUrl przy przekierowaniu zachowuje poprzedni adres
 • req.path jw choć są różnice
 • req.protocol nazwa protokołu: http czy https, string
 • req.secure bolean

What is a URL?

 ? query string parametr = wartość &

Dwie możliwości zakodowania niebezpiecznych znaków

encodeURIComponent ręczny

 encodeURIComponent('zakodowany tekst z & i innymi niebezpiecznym znakami')
 const url = \`/?name=$\{encodeURIComponent(name)}&surname=$(encodeURIComponent(surname)}\`;

URISearchParams z użyciem obiektu

 const params = URISearchParams(
  {name,
  surname }
  );

odczytujemy przez req.query, który zawiera wszystkie dane przesłane przez query string, można zastosować destrukturyzację

 const {name, surname} = req.query;

req.get metoda pobrania nagłówków (Referer) przesłanych przez klientach, np cookies

Routing metody i ścieżki; REST. W ścieżkach można przekazywać parametry /sciezka/:parametr/:parametr_opcjonalny? (nazewnictwo zgodne z zasadami zmiennych JS, rozdzielone mogą byc tylko kropka, myślnik, slesz), opcjonalny zakończony znakiem zapytania.

req.params odpiera te wszystkie parametry, obiekt, który ma klucze zgodne z wszystkimi parametrami bez dwukropków. Opcjonalny też jest przechwycony jako undefined.

Obiekt Response (res)

res.write() i res.end() znane z Node.js

res.send() łączy obie, ponadto zapewnia:

 • nagłówek Content-Type domyślnie na html i kodowanie

 • Content-Length przeglądarka wie ile zostało ściągnięte

 • nagłówki związane z cachingiem nie pobieranie już pobranych data

 • konwertuje dane jeżeli jest to potrzebne

 • przesyła dane i kończy połączenie

 • string text/html i przesłanie tekstu

 • Buffer application/octet-stream przesyłanie czystych danych

 • array/Object application/json i zakodowanie danych jako JSON

res.json() zawsze wysyła JSONa i ustawia Content-Type na application/json.

res.location() trzeba ustawić kod statusu HTTP (302) i zakończyć połączenie przez res.end(), obie te rzeczy zapewnia sendStatus()

res.redirect() prostszy sam ustawia kod odpowiedzi HTTP (można go zmienić: drugi argument, domyślnie jest 302), tworzy szablon HTML do przekierowania jeżeli standardowe metody zawiodą i daje więcej możliwości, ścieżki specjalne względne (dwie kropki czyli w górę) i cofające ('back' cofa a jeżeli nie ma dokąd to na główną).

 • 301 trwałe zapamiętuje nowy adres
 • 302 niestałe przekierowanie ale adres zostaje
 • 303 zobacz gdzie indziej, jak 302 ale metoda inna niż GET, przekierowująca potem na GET
 • 307 jak 302 ale bez zmiany na GET

res.sendFile() potrzebuje ścieżki bezwzględnej, da się to uzyskać modułem path (wbudowany, wystarczy require).

 app.get('/logo', (req, res) => {
  const fileName = path.join(__dirname, 'sciezka/do/pliku.rozszerzenie');
  res.sendFile(fileName);
  });
 • root zabezpiecza przed wejściem wyżej w katalogach i wystarczy podawać ścieżkę lokalną (static albo public)
 • lastModyfied boleanem decydujemy czy ma być ustawiony, domyślnie true
 • headers można dodać własne nagłówki
 • dotfiles allow/deny/ignore domyślny ignore więc jakby nie było

Można w ten sposób wszystkie pliki wysyłać także HTML i JS jest to szybsze bo pomija Node.js

res.attachment() jw ale wymusi pobranie pliku, ale trzeba zakończyć połączenie przez res.end().

res.download() połączenie 2 powyższych wymusza download i można dodać niektóre opcje znane z res.sendFiles(). Można zmienić nazwę u klienta, nie można stosować parametru root, sam kończy połączenie.

res.set() ustawianie nagłówków (większą liczbę przekazuje się jako obiekt) i cookies.

res.headerSet() informacja czy nagłówki zostały wysłane, przy odpowiedzi najpierw ustawia się nagłówki potem treść, nie można wrócić do nagłówków.

res.cookie() ustawianie ciasteczek, ustawienie nagłówków nazwa i wartość, krótkie czyli sesyjne.

Jako trzeci argument obiektu opcje:

 • domain
 • expires do kiedy ma być zapamiętane obiekt date
 • maxAge jw ale w liczbie ms
 • httpOnly domyślnie false, jeśli true frontend nie ma dostępu do ciastka, ważne dla uwierzytelnienia dobrze ustawić wtedy na true.

res.clearCookie(), usuwanie ciasteczek, np do logoutu.

Middleware

Middleware przekształca dane do aplikacji, można ich używać wiele równocześnie. Najczęściej rejestracja middleware przez:

 app.use(express.json());

Np express.json() ograniczenie do 100kB bo działa synchronicznie. Wtedy w obiekcie Request pojawi się nowy obiekt req.body, zawierający rozkodowane dane jeśli przybyły w zapytaniu z danymi application/json.

Pobranie danych JSON i odkodowanie do obiektu JS

 function showNextQuestion() {
  fetch('/question', {method: 'GET',})
  .then(r => r.json())
  .then(data => {console.log(data)});
 }

Rejestrować middleware przed innymi ścieżkami.

express.static() katalog plików statycznych, opcjonalnie drugi parametr pozwalający wybrać stronę główną, ograniczyć widzialność plików z kropką i sterować cache.

Obsługa plików statycznych

 const path = require('path');

 app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public'),));

pakiet cookie-parser do zainstalowania.

 const cookieParser = require('cookie-parser');
 app.use(cookieParser());

Teraz ciasteczka obecne są w obiekcie req.cookies, podpisane w req.signedCookies.

fetch zapytanie asynchroniczne

App.js

Domyślny plik główny aplikacji.

 var createError = require("http-errors"); // przechwytywanie błędów
 var cookieSession = require("cookie-session"); // pakiet do sesji ciasteczek
 var express = require("express"); // express
 var path = require("path"); // ścieżka, moduł podstawowy
 var cookieParser = require("cookie-parser"); // do czytania, parsowania ciasteczek
 var logger = require("morgan"); // logi w trybie deweloperskim
 var config = require("./config"); // wczytanie konfiguracji
 var mongoose = require("mongoose"); // połączenie z bazą danych MongoDB
 mongoose.connect(
  "mongodb+srv://adminCluster0:HASŁO@adrees_bazy.mongodb.net/test?retryWrites=true&w=majority",
  { useNewUrlParser: true }
 );
 
 var db = mongoose.connection; // weryfikacja połączenia z bazą MongoDB
 db.on("error", console.error.bind(console, "connection error:"));
 db.once("open", function() {
  // we're connected!
  console.log("db connected");
 });
 
 var indexRouter = require("./routes/index"); // importy routingów
 ...
 
 var app = express(); // uruchomienie serwera, wywołanie funkcji express
 
 app.set("views", path.join(__dirname, "views")); // katalog z widokami (szablonami)
 app.set("view engine", "pug"); // uruchomienie silnika szablonów
 
 // app.use wywołanie expressu, i uruchomienie middleware'ów
 app.use(logger("dev"));
 app.use(express.json()); // przechwytywanie body i jsona, bezpośrednio
 app.use(express.urlencoded({ extended: false })); // dane z formularza, automatyczne parsowanie z postu
 app.use(cookieParser()); // ciasteczka
 app.use(express.static(path.join(__dirname, "public"))); // katalog plików statycznych, assety, wszystko to co będzie publicznie dostępne
 
 app.use((req, res, next) => {
  res.locals.path = req.path;
  next();
 });
 
 // uruchomienie routingów
 app.use("/", indexRouter); // adres routera i nazwa
 ...
 
 // catch 404 and forward to error handler; przechwytywanie błędów
 app.use(function(req, res, next) {
  next(createError(404));
 });
 
 // error handler; przechwytywanie pozostałych błędów
 app.use(function(err, req, res, next) {
  // set locals, only providing error in development
  res.locals.message = err.message;
  res.locals.error = req.app.get("env") === "development" ? err : {};
 
  // render the error page
  res.status(err.status || 500);
  res.render("error");
 });
 
 module.exports = app; // eksport aplikacji

Pliki z routingiem muszą być importowane i wywołane w App.js. Importowanie / deklaracja:

 const indexRouter = require('./routes/index');

Wywołanie:

 app.use('/', indexRouter);

Routing

Poszczególne dokumenty określone w app.js (podstrony) nazywamy routami, ich pliki są w katalogu /routes. Dajmy na to, że chcemy utworzyć dwa: jeden główny domyślny i drugi będący jakimś standardowym dokumentem: będą to index i about. W app.js trzeba je zadeklarować i uruchomić:

 const indexRouter = require("./routes/index");
 const aboutRouter = require("./routes/about");
 
 app.use("/", indexRouter);
 app.use("/about", aboutRouter);

Te pliki w katalogu /routes muszą mieć w deklaracjach Express i Router oraz eksport:

 const express = require("express");
 const router = express.Router();
 
 module.exports = router;

Żeby coś wyświetlić pośrodku powinna byc funkcja:

 router.get("/", function(req, res, next) {
  res.render("index", { title: "Express" });
 });

Tutaj renderowaniu podlega plik index znajdujący się w domyślnym katalogu szablonów, czyli /views. Jeżeli używamy szablonów pug, będzie to index.pug.

 p Witaj w #{title}

Powyższy szablon wyświetli paragraf z treścią "Witaj w Express". Tytuł jest tu parametrem przekazanym z index.js.

Najprostsza weryfikacja

 router.get("/login", (res, req) => { // utworzenie routu logowania
  res.render("login", {title: "Logowanie"})
 }
 
 router.post("/login", (req, res) => { // sprawdzenie
  const body = req.body // przypisanie otrzymanego parametru do zmiennej, dane z formularza przychodzą w req pod parametrem body
  if (body.login === login & body.password === password) {
   res.redirect("/admin")}
   else {
    res.redirect("/login");
   }
 })

Logowanie admina ma dwa routery, jeden (get) przechwytuje żądania, drugi (post) weryfikuje poprawność wypełnienia formularza. Ifami przekierowuje się używając redirect. Osobna strona login z formularzem.

Do przechowywania sesji biblioteka cookie-session: klucz sesji i maksymalny czas przechowywania. Sesja przechowywana jest w ciasteczku w komputerze użytkownika. (więcej [96 12m]); importuje się w app.js przed expressem.

Router.all przed dwoma routerami admina. Odbiera wszystko co idzie na ten adres. Weryfikuje istnienie sesji. Jeżeli jest sesja redirect na admina, jeśli nie to na login (tu return, żeby zakończyć funkcję). Żeby wywołać następne funkcje musi być next().

 router.all("*", (req, res, next) => {
  if (!req.session.admin){ // stan sesji został zapisany w tym parametrze
   res.redirect("login");
   return;}
   next();
   })

Przesłanie parametrów np. pomiędzy frontendem a backendem metodą POST:

 function sendAnswers(answerIndex) {
 fetch(\`/answer/$\{answerIndex}\`), \{method:"POST",}
}

Odbiór na backendzie:

 app.post ('/answer/:index', (req, res) => {
  const {index} = req.params;
  if (question.correctAnswer===Number(index)){
   res.json({correct : true,});
   else {
   res.json({correct : false,});
 }
  };
 });

Krócej:

 res.json({correct: question.correctAnswer === Number(index) ? true : false;})

Jeszcze krócej:

 res.json({correct: question.correctAnswer === Number(index),});

Szablon

Każdy route typu get musi mieć szablon. Dla powtarzalnych elementów strony, czyli zasadniczego layoutu istnieje plik szablonu o nazwie layout.pug. Jest on importowany przez wszystkie szablony dokumentów deklaracją extends layout, która jest na samej górze i jest pierwszego rzędu. W miejscu przeznaczonym na treść strony zawiera deklarację: block content. Nazwa block content jest zwyczajowa i arbitralna. Jeżeli zostaje wywołany w szablonie strony musi istnieć z tą samą nazwą w layoucie.

Najprostsze menu zdefiniowane w layoucie może wyglądać tak:

 nav
 li
 a(href="/") Strona główna
 li
 a(href="/about") About

Żeby można było używać styli umieszczonych w katalogu /public/stylesheets/ trzeba zadeklarować katalog statyczny /public:

 app.use(express.static(__dirname + "/public"));

W /routes/index.js

 res.render("index",{title:"Express})

Router dostaje informacje, który szablon ma wyrenderować pod danym adresem i dodatkowe parametry w obiekcie (w tym wypadku, zakładając, że używamy puga, będzie to /views/index.pug).

Pobranie adresu ścieżki do parametru (w app.js przed użyciem routów - tu ważny jest next(), bo bez niego operacja zakończy się na tym roucie i żadna strona nie zostanie wyświetlona):

 app.use(function (req, res, next) {
  res.local.path = req.path; // przypisuje otrzymany parametr req do zmiennej lokalnej
  next();
 })

I potem w szablonie można się testowo odwołać, taki span wyświetli ścieżkę route danej strony:

 span=path

Zasadniczy szablon strony zawiera szablon menu. Dlatego menu jest tylko jedno w osobnym pliku szablonu i dzięki extendom przechodzi na layout i jako element layoutu na szablony routów. Mixin menu deklarowany jest w szablonie pug przed elementami strony:

 mixin itemActive(title,url)
 li
  a(href=url class=path==url?'active':'')=title

Menu w szablonie (mixiny jak widać wrzuca się bezpośrednio do puga, dając plusa i parametry w nawiasie:

   ul
   +itemActive ('Strona główna','/')
   +itemActive ('Aktualności','/news')
   +itemActive ('Quiz','/quiz')
   +itemActive ('Admin','/admin')

Elementom pug można nadawać klasy CSS tak jak każdy atrybut (więcej Attributes), tutaj to jest link z klasą i treścią:

 a(href="adres_linku" className="red") Nazwa linku

MongoDB

Modele są określane z dużej litery, trzyma się je w katalogu /models. Określa się typ danych i czy jest to pole wymagane. model musi być zaimportowany. Musi zostać wykonany save(). Pole number to Int32

Połączenie z bazą danych

Trzeba zainstalować mongoose. W app.js najpierw require a potem połączenie:

 const mongoose = require("mongoose");
 mongoose.connect(
  "mongodb+srv://link_do_połączenia",
  { useUnifiedTopology: true, useNewUrlParser: true }
 );

Sprawdzenie połączenie jest niezbędne, jeśli chcemy zdiagnozować gdzie nastąpił ewentualny błąd:

 const db = mongoose.connection;
 db.on("error", console.error.bind(console, "connection error:"));
 db.once("open", function() {console.log("connected");});

Zapis do bazy danych

Zapisanie newsa metodą post w admin.js:

 router.post("/news/add", (req, res) => {
  const body = req.body; // zapisanie zmiennej
 
  const newsData = new News(body); // utworzenie zmiennej dla Newsa (model)
  const errors = newsData.validateSync(); // zapisanie błędów, walidacja
  // console.log(errors);
  newsData.save(err => {
   if (err) {
    // console.log(err);
    res.render("admin/news-form", { title: "Dodaj news", errors, body }); // jeżeli wystąpił błąd pozostajemy na formularzu
    return;
   }
   res.redirect("/admin"); // brak błędów, news zapisany, przechodzimy do admina gdzie widać wszystkie zapisane newsy
  });
 });

Pobranie listy newsów - w parametrze data:

 router.get("/", (req, res) => {
  News.find({}, (err, data) => {
   console.log(data);
   res.render("admin/index", { title: "Admin", data }); // pliki admina umieszczone w osobnym katalogu
  });
  // console.log(req.session.admin);
  // res.render("admin/index", { title: "Admin" });
 });

news.pug

 extends layout

 block content
  h1= title
  p Welcome to #{title}
  form(method="get") // wyszukiwarka, formularz działa na query stringu dlatego get
  input(type="text" value=search name="search") // value=search zostawia wyszukiwany ciąg w inpucie
  input(type="submit" value="Szukaj")
  
  each item in data // listowanie newsów z data i dla każdego wyświetlenie w poniższej strukturze
  article
   h1(className="title")=item.title
   p(className="date")=item.created
   p=item.description

Kasowanie

 router.get("/news/delete/:id", (req, res) => {
  News.findByIdAndDelete(req.params.id, err => { // findByIdAndDelete metoda mongoDB, id jest w params z req
   res.redirect("/admin"); // błąd nie jest tu obsługiwany, po poprawnym usunięciu przejście do admina
  });
 });

Sortowanie i wyszukiwanie

Ponieważ do metody find doda się metody sortowania, to nie ma callbacka od razu po niej, tylko exec. Użyte tutaj find i sort to metody mongoose a nie JS (choć są bardzo podobne). W news.js:

 router.get("/", (req, res) => {
  const search = req.query.search || ""; // tutaj pusty ciąg znaków na wypadek jeśli search jest undefined, na takim ciągu można wykonać trima, chroni to przed błędem
  const foundNews = News.find({ title: new RegExp(search.trim(), "i") }).sort({ // regexp, i pomija wielkość znaków, trim usuwa spacje
   created: -1 // sortowanie malejąco, rosnąco 1, 0 sortowanie domyślne
  });
  foundNews.exec((err, data) => {
   res.render("news", { title: "News", data, search });
  });
 });

Quiz

Dane w poście są w req.body.quiz bo taka jest nazwa radio inputa. Wysłanie quizu.

 router.post("/", (req, res) => {
  const id = req.body.quiz;
  Quiz.findOne({ _id: id }, (err, data) => { // metoda findOne
   // console.log(data);
   data.vote = data.vote + 1; // zwiększenie o jeden
   data.save(err => { // jeśli nie ma błędów zapisanie nowej wartości
    req.session.vote = 1; // ustawienie flagi sesji
    res.redirect("/quiz"); // i dopiero po wykonaniu save, redirect
   });
  });
 });

Pobranie quizu

 router.get("/", (req, res) => {
  const show = !req.session.vote; // jeśli negacja sesji jest prawdą pokazanie quizu
  Quiz.find({}, (err, data) => {
   let sum = 0;
   data.forEach(item => {
    sum += item.vote;
   });
   res.render("quiz", { title: "Quiz", data, sum, show });
  });
 });

API

 router.get("/", (req, res) => {
  const search = req.query.search || "";
  let sort = req.query.sort || defaultSort;
  if (sort !== -1 || sort !== 1) {
   sort = -1; // ustawienie domyślnej wartości sort
  }
  const foundNews = News
  .find({ title: new RegExp(search.trim(), "i") })
  .sort({
   created: sort
  });
  foundNews.exec((err, data) => {
   res.json({ data });
  });
 });

Za pomocą funkcji select() (umieszczonej np. po sort()) możemy ograniczyć liczbę zwracanych pól. Może to wyglądać tak:

 .select("_id title description");

Wyszukanie pojedynczego artykułu

 router.get("/:id", (req, res) => {
  const id = req.params.id;
  const foundNews = News.findById(id);
  foundNews.exec((err, data) => {
   res.json({ data });
  });
 });

Odnośniki

Strony

Narzędzia

Artykuły

Youtube

Typescript

Inne frameworki

Inne