React

React - start

Facebook 2013. Utworzenie środowiska deweloperskiego w kilku krokach:

Ten artykuł to notatki sporządzone przy okazji kursu React od podstaw. Teoria i praktyka autorstwa Bartka Borowczyka. Który to kurs serdecznie polecam, jak zresztą wszystkie kursy robione przez Bartka - więcej: Websamuraj - Kursy online z programowania i tworzenia stron.

"The Concepts You Should Know in React"

Niezbędnik

Czyli podsumowując, z powyższego oprócz rzeczy, które i tak są zainstalowane takie jak przeglądarka czy edytor jedynym elementem do zainstalowania jest Node.js.

Dodatkowe narzędzia

React na trzy sposoby

W dokumentacji jest napisane, że Reacta można użyć na trzy sposoby:

 • narzędzia online: Codepen, CodeSandbox, Glitch, StackkBlitz - to się przydaje na początek
 • Dodać do pliku w postaci CDN-ów
 • Stworzyć w środowisku deweloperskim React App

Dodawanie do plików

 • Przykładowy plik do obejrzenia
 • CDN - są tam dwie biblioteki React (React i React DOM) oraz Babel; z linków małpę i numer wersji można usunąć wtedy dociągnie się najnowsza

Jeżeli otworzymy przykładowy plik w przeglądarce i widzimy Hello World, a w konsoli obiekt React, to znaczy że wszystko jest w porządku.

Koniecznie trzeba podać typ skryptu w przypadku kompilatora Babel, w każdym innym można pominąć.

<script type="text/babel">

Błąd: "Cross origin requests are only supported for HTTP." wynika z otwarcia pliku jako //file; trzeba użyć localhosta.

Tak wygląda plik HTML z dodanymi CDN-ami React.

<body>
 <div id="root">
  <!-- kontener na aplikację react -->
 </div>
 <script src="https://unpkg.com/react/umd/react.development.js"></script>
 <script src="https://unpkg.com/react-dom/umd/react-dom.development.js"></script>
 <script src="https://unpkg.com/@babel/standalone/babel.min.js"></script>

 <script type="text/babel" src="App.js"></script>
</body>

Moduł React

 class App extends React.Component {

  state = {
    state_element: state_value
  }

  handleEvent = () => {
    this.setState({
      state_element: this.state.state_element
    })
  }

  render() {
    return (
      <>
        {/* komentarz w nawiasach */}
        <button disabled={this.state.order ? false : true} onClick={this.handleEvent}>-</button>
        <span> {this.state.state_element} </span>
        <button disabled={this.state.storage === this.state.order ? true : false} onClick={this.handleEvent}>+</button>
      </>
    )
  }
}

ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'))

Powyżej są wersje deweloperskie; wersja produkcyjna jest tu: CDN Links.

Create React App

Jest to bardziej zaawansowana metoda. Bardziej wymagająca, ale daje więcej możliwości. Przede wszystkim umożliwia stworzenie aplikacji z dołączonymi dowolnymi bibliotekami. W całości po ściągnięciu i rozpakowaniu takie środowisko zajmuje około 150 MB. Po skończeniu pracy eksportuje się wersję produkcyjną, która jest zminimalizowana i zoptymalizowana.

Poniższe polecenia są z manuala. Pierwsze tworzy środowisko, drugim wchodzimy do katalogu, trzecim uruchamiamy serwer.

 npx create-react-app my-app
 cd my-app
 npm start
 • Jeżeli na końcu polecenia jest kropka to tworzy aplikację w bieżącym katalogu.

 • Domyślnie używa yarna, ale można ot zmienić 'npx create-react-app --use-npm .'

 • Polecenie uruchamiające musi być wydane w katalogu aplikacji. Domyślny adres serwera to [ http://localhost:3000/ ]

 • Zatrzymanie serwera Ctrl+c.

 • W katalogu aplikacji cztery katalogi:

 • /.git - repozytorium git

 • /node_modules - katalog z domyślnymi i doinstalowanymi modułami

 • /public - pliki dla serwera, do wyświetlenia na stronie, nie jest pakietowane

 • package.json - konfiguracja, zależności, co jest zainstalowane i wersje pakietów

 • /src - tutaj pracujemy

  • index.js - główny plik aplikacji, wszystkie importy i połączenia, generuje stronę
  • index.css - CSS
  • /components - można utworzyć osobny katalog dla komponentów, dla większego porządku
   • App.js - plik komponentu
   • App.css
 • .gitignore

 • package.json

 • package-lock.json

 • README.md

Przykładowy plik index.js:

 import React from 'react';
 import ReactDOM from 'react-dom';
 import './index.css';
 import App from './components/App';
 import * as serviceWorker from './serviceWorker';
 
 ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'));
 
 serviceWorker.unregister();

Przykładowy plik App.js:

 import React, { Component } from 'react';
 import './App.css';
 
 class App extends Component {
  render() {
   return (
    <div className="App" >
     <p>no elo </p>
    </div>
   )
  }
 }
 
 export default App;

Instalowanie dodatkowej paczki:

 npm install nazwa_biblioteki

Żeby biblioteka działała trzeba ją importować, moduły importuje się wskazując ścieżkę:

 import Nazwa from 'nazwa_biblioteki';
 import Nazwa_komponentu './Komponent';

Nazwy określa się przy imporcie i można je zmieniać z domyślnych, ale nazwy pobieranych muszą się zgadzać. Jeżeli App ma końcówkę .js można ją pominąć, wszystkie inne trzeba wpisać. Na końcu musi być polecenie eksportu, żeby inne moduły i główna strona mogły korzystać z zawartości pliku. Nazwa pliku powinna być zgodna z nazwą klasy, którą zawiera.

Składniki:

 • serwer
 • Babel - tłumaczy na starszą wersję.
 • Webpack pakietuje (bandluje) pliki. Dynamicznie utworzony /static/js/bundle.js - cały js wynikowy.
 • Eslint poprawność kodu, wskazywanie błędów składni.

Komponenty klasowe i funkcyjne

Aplikacja React składa się z komponentów - trochę przypominają moduły JS. Nazwy wszystkich komponentów piszemy zaczynając od dużej litery

Każdy komponent posiada trzy cechy:

 • rodzaj - tag
 • właściwości tzw. propsy, czyli obiekty przekazujące dane; komponent posiada je zawsze, jeśli nie są zdeklarowane to są nullem, a domyślną wartością atrybutu bez przypisanej wartości jest true
 • treść czyli dzieci (children) elementy zagnieżdzone, które również mogą być komponentami

Komponent można zapisać na dwa sposoby:

 • używając funkcji React.createelement()
 • JSX

Tak wygląda przykładowy komponent React, jak widać do funkcji podajemy trzy parametry określające te trzy cechy komponentu: rodzaj propsy i treść:

 let component = React.createElement(
 "div",
 { style: { color: "black" } },
 \`Treść przykładowego komponentu\`
);

ReactDOM.render(welcome, document.querySelector("#root"));

W praktyce sposób ten nie jest stosowany, bo dużo prościej da się to uzyskać JSX-em. Nie ma żadnego powodu, żeby stosowac powyższy zapis, popatrz na niego, wiedz, że istnieje i zapomnij. Wszystko poniżej zapisane jest w JSX.

JSX jest zwykłym JavaScriptem i obrazki importujemy do niego jako obiekty, czyli w nawiasach klamrowych. Jest to funkcja wyświetlająca rezultat React.CreateElement - stąd domyślny parametr children jako props. JavaScript umieszczamy w nim w wąsach.

JSX może mieć tylko jedno dziecko, jako wrappera, który nie dodaje, żadnych znaczników do kodu można użyć React fragment:

<React.Fragment>
// starsza wersja
</React.Fragment>

<>
// młodsza, skrócona
</>

Istnieją dwa rodzaje komponentów:

 • klasowe (stanowe) klasa ES6, która:
  • jest rozszerzeniem React.Component
  • może przechowywać stan (stany, właściwości mające ulec zmianie) oraz zmieniać go metodą setState() umieszczoną wewnątrz funkcji - ta metoda zmienia stan i tylko ona dokonuje ponownego renderowania zawartości komponentu
  • posiada cykl życia (lifecycle, np. componentDidMount)
  • W zasadzie dane spływają z góry drzewa komponentów, ale w komponencie podrzędnym można zmienić stan w komponencie nadrzędnym za pośrednictwem funkcji uruchamianej przez propsy z komponentu podrzędnego
  • domyślne wartości propsów można przekazać w wartości statycznej klasie static defaultProps{ }
  • przy zmianie stanu (this.state), może generować jakiś element na nowo z nowymi propsami, dostępne są this.props; zmiany stanu można przekazać do innych komponentów za pomocą obiektu props
  • posiada logikę, taki komponent wykonuje jakieś działanie
  • ciało funkcji zawarte jest w metodzie render(), która musi coś zwracać, czyli musi mieć return
  • jeżeli jest komponentem podrzędnym zawsze odbiera propsy, nie trzeba ich deklarować
 • funkcyjne (do wersji 16.8: bezstanowe) jest to prosta funkcja JS, więc nie można użyć setState(); najczęściej funkcja strzałkowa. Są prostsze, łatwiejsze w edycji i czytaniu. Ich stosowanie sprzyja oddzieleniu kontenera od komponentów prezentacji. Przyjmują dane i wyświetlają je: UI. Używają propsów, ale tylko od odczytu. Cykl życia nie ma zastosowania. Jeżeli jedynym zadaniem komponentu jest wyświetlenie czegoś (renderowanie) powinien to być komponent funkcyjny. Klasyczny przykład to button. W wersji 16.8 (6 lutego 2019 - ReactJS "Introducing Hooks") pojawiły się hooki (działają tylko w komponencie funkcyjnym), które umożliwiają zarządzanie stanami. Spowodowało to poważne ograniczenie stosowania komponentów klasowych, bardziej złożonych i trudniejszych w utrzymaniu.

Struktura aplikacji wygląda następująco: komponenty są zagnieżdżone jeden w drugim w hierarchii "drzewka", z tym że może być wiele instancji danego komponentu w tej hierarchii. Na samej górze są komponenty klasowe zawierające stan, który może być zmieniany przez funkcję w komponencie stanowym za pomocą this.setState({ }), wartości tych stanów są przekazywane w dół hierarchii przez propsy do komponentów funkcyjnych. Docelowo cały interfejs powinien być zbudowany z komponentów funkcyjnych, których zadaniem jest wyświetlenie treści i elementów interakcyjnych interfejsu. Komponent funkcyjny tylko wyświetla treść, wszystkie zmiany wprowadzone przez użytkownika przekazuje propsami do funkcji w komponencie klasowym, tylko w komponentach klasowych są funkcje, najważniejsze są te zmieniające stan. Domyślnie na szczycie tej hierarchii jest App.js - konwencja taka sama jak index.html. Komponent powinien być klasowy tylko jeśli jest taka konieczność. Powinno być ich jak najmniej i dzięki hookom można w ogóle się ich pozbyć.

Komponenty funkcyjne są zagnieżdżone w komponentach klasowych (lub w innych komponentach funkcyjnych) w postaci tagów (dlatego, żeby nie zaszła pomyłka nazwy zaczynają się od dużej litery), wewnątrz tych tagów przekazujemy propsy (skrót od properties czyli właściwości komponentu). Służą do przekazywania danych pomiędzy komponentami - jak argumenty przekazywane do funkcji. Propsy tworzą atrybuty przekazane z chwilą wywołania komponentu. Domyślne wartości propsów można też przekazać w App.defaultProps = { } - poza komponentem funkcyjnym. Uwaga: key nie jest przekazywane do propsa. Dla komponentów funkcyjnych są tylko do odczytu, nie podlegają zmianie. W propsach można przekazać też funkcje zawarte w komponentach klasowych.

I tak wygląda podstawowy bieg danych w aplikacji React. Dzięki propsom funkcje zawarte w komponentach klasowych są uruchamiane (także z parametrem) z komponentów funkcyjnych. Funkcje te dzięki metodzie this.setState() modyfikują stany i każda zmiana tych stanów na bieżąco jest uaktualniana i również przez propsy nowa wartość przekazywana jest w dół do komponentów funkcyjnych modyfikując treść. Wszystko to dzieje się z punktu widzenia użytkownika dzieje się natychmiast (bo aplikacja jest załadowana w przeglądarce - chyba, że musi mieć połączenie z bazą danych) i odbywa się bez przeładowania strony, zmieniany jest tylko ten element, który zmieniły propsy.

Należy pamiętać, że kod jest wykonywany asynchronicznie, a uaktualnianie state jest na końcu. Oznacza to, że nawet jeśli kod nadający nową wartość stanu (dajmy na to stateParam) jest przed elementem, który jej używa, to i tak zmiana stanu nastąpi dopiero po wykonaniu wszystkich zadań, co możemy sprawdzić dając console.log(stateParam) na końcu funkcji. Zmiana stanu z setState({ }) jest zawsze ostatnia w kolejce i wszystkie inne zadania zostaną wykonane wcześniej. Czyli w funkcji zawsze dostaniemy poprzedni stateParam (albo inaczej mówiąc stare propsy). Tak działa React i to się nie zmieni, to feature nie bug. Jeżeli potrzebujemy aktualnego propsa możemy użyć funkcyjnego setState, czyli takiego, który przekazuje do wewnątrz nie obiekt, a funkcję. W funkcji tej przekazujemy wszystkie stany (najłatwiej to sprawdzić w console.log) i jest obojętne jakiej nazwy użyjemy, ale przyjęło się używać prevState. Tu w przykładzie użyta jest dodatkowa funkcja, która generuje nową wartość propsa na podstawie wartości dwóch innych - i obie są aktualne. Używa się tego jeżeli zmieniamy poprzedni stan nie znając jego wartości - rodzaj przełącznika. Nie jest potrzebne w funkcjach, które po prostu ustawiają określoną wartość.

 functionToGetFreshProps = () => {
  this.setState(prevState => ({
   stateParam1 : this.functionMakingValue(prevState.stateParam2, prevState.stateParam3)
  }));
 }; 

Komponent klasowy

 class Welcome extends React.Component {
  render() {
   return <h1>Hello, {this.props.name}</h1>;
  }
 }

Komponent funkcyjny

 function Welcome(props) {
  return <h1>Hello, {props.name}</h1>;
 }

Ze względu na architekturę aplikacji dla bardziej precyzyjnego zarządzania zasięgiem (scope) komponenty dzielimy na dwa rodzaje:

 • publiczny - wykorzystywant wielokrotnie w innych komponentach naszej aplikacji, udostępniamy aplikacji
 • prywatny - wykorzystywany jest wyłącznie przez jeden komponent nadrzędny

Import i export

Do wymiany danych pomiędzy modułami, który jest niezbędny żeby przetwarzać dane poza zasięgiem (scope) funkcji, używamy importów i exportów. Mamy ich dwa rodzaje:

 • CommonJS (CJS) używany kiedyś w Node.
 const package = require('module-name')
 • ES modules, który jest aktualnym standardem w React
 import package from 'module-name'

React lifecycle methods diagram

Mamy dwa rodzaje eksportu:

 • Named Export wymusza użycie klamry oraz identycznej nazwy w exporcie i imporcie, może być ich więcej niż jednen na moduł
 • Default Export może być tylko jeden na moduł i wymaga parametru default. Jeżeli jest tylko jeden export zaimportować można pod inną nazwą

CSS

Inline

<p style={{border: '1px solid #999', fontSize: 20}}>treść</p>

Zamiast tak wpisanych można umieścić zdefiniowany przez const (przed render) obiekt. To daje możliwość zrobienia warunków.

 const style_p = {border: '1px solid #999', fontSize: 20}

 <p style={warunki ? style_p : inne_style }>treść</p>

Najczęściej style importuje się z arkuszy podając ścieżkę względną. Stylowaniu podlegają także importowane komponenty. Wszystkie są globalne, tzn podlegają bandlowaniu podczas kompilacji.

 import '../sciezka/wzgledna/arkusz.css';

Bootstrap, instalacja:

 npm install bootstrap

Import, najlepiej w pliku App.js, wtedy wszędzie można używać klas bootstrapowych.

import 'ścieżka/dostępu/bootstrap.min.css';

SASS

 npm install node-sass

React Router

Instalacja. Dla aplikacji webowych w katalogu aplikacji:

 npm install react-router-dom

Dla React Native

 npm install react-router-native

Diagnostyka

 npm audit
 npm audit fix

Komponenty

 • BrowserRouter (też BrowserRouter as Router)
 • Link i NavLink
 • Route
 • Switch
 • Redirect

Import poszczególnych komponentów wygląda tak:

 import { BrowserRouter, NavLink, Route, Switch } from "react-router-dom";

Style CSS. Link i NavLink przypisują automatycznie styl active dla aktywnego elementu. NavLink ma dodatkowe możliwości: można użyć styli wpisanych na poniższe dwa sposoby:

 activeClassName="home_selected"
 activeStyle={{ backgroundColor: "gray" }}

Moduły

Składnia CommonJS (używane m in przez Node.js)

 const users = require('sciezka/nazwa_pliku');
 module.exports = () => {/* _ */};

Składnia ES6

 import users from 'sciezka/nazwa_pliku';
 export default () => {/* _ */};